Regulamin

1. Nazwa turnieju: GRAND PRIX POLSKI PTT GOGOLIN 2021

2. Organizator:
MAESTRO Opole , Polskie Towarzystwo Taneczne, Okręg Opolski
Polskiego Towarzystwa Tanecznego

3. Termin: 12.06.2021r. – SOBOTA

4. Miejsce:
Hala Sportowa im. B. i Z. Blautów, ul. Krapkowicka 141, 47-320 Gogolin

5. Wymiary parkietu 25×15

6. Kierownik turnieju: nazwisko i imię, kontakt:
Paweł Szajda tel. 600828211 , szajdap@gmail.com

7. Charakter turnieju: PREMIUM, open, ogólnopolski, GPP

8. TURNIEJ ZOSTANIE ROZEGRANY ZGODNIE Z
AKTUALNYMI PRZEPISAMI PTT ORAZ Z ZACHOWANIEM
WYTYCZNYCH GIS I RADY MINISTRÓW W ZWIĄZKU
Z WYSTĘPOWANIEM COVID-19.

9. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją
warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT.

10. Zawodnicy – klasy taneczne / kat. Wiekowe
8-9 lat Open
8-9 lat kl.H
10-11 lat kl.H
12-13 lat kl.H, 12-13 lat kl.G, 12-13 lat kl.F, 12-13 lat kl.E
14-15 lat kl.E, 14-15 lat kl. D ST/LA, 14-15 lat kl.C ST/LA
POW. 15, kl.C ST/LA, POW. 15, kl. B ST/LA, POW. 15, kl. A ST/LA,
Grand Prix Polski 10-11 lat komb, 12-13lat ST/LA , 14-15 lat ST/LA ,
16-18 lat ST/LA , 16-20lat ST/LA ,pow.19 ST/LA

11. Skład Komisji Sędziowskiej, w tym:
Sędzia Główny punktujący / nie punktujący
1. Michał Skawiński
2. Karina Hoffmann-Zwolińska
3. Segiu Rusu
4. Janusz Biały
5. Jacek Fidurski
6. Szymon Kalinowski
7. Grzegorz Rybicki
8. Ryszard Piasta
9.Radosław Hojsan
10.Paweł Szajda

12. Skład Komisji Skrutacyjnej
1. Dorota Engler-Dudek
2. Piotr Łyczko
3. Elżbieta Krzysztoń

13. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział para/solista która:
• ma opłaconą licencję na 2021 r. oraz należy do członka wspierającego PTT,
• zostanie zgłoszony w terminie do dnia 9.06.2021r.(środa)
• wniesie opłatę startową na konto UKS MAESTRO :
50 zł od osoby w kombinacji (100zł para)
50 zł od osoby za styl -turniej PREMIUM (100zł para)
60 zł od osoby za styl -GRAND PRIX POLSKI (120zł para)
Wpłaty należy dokonać do 09.06.2021r. na konto z podaniem w tytule przelewu:
imion i nazwisk pary, Klub Tańca, kategoria, kombinacja/styl
UKS MAESTRO nr rachunku: 13 1240 5178 1111 0010 6137 8831
• okaże podczas rejestracji potwierdzenie dokonania przelewu w formie
papierowej bądź elektronicznej

14. Cena biletów dla opiekunów i trenerów: udział publiczności jest wykluczony
(możliwe zmiany, w związku ze zmieniającym się stanem prawnym dotyczących
obostrzeń – informacje będą na bieżąco pojawiały się na www turnieju)
• Bilety dla opiekuna – 70zł/osobacałodzienny. Obowiązują limity opiekunów:
 maks jeden opiekun na tancerza,
• Bilet dla trenera – jeden trener z klubu wstęp bezpłatny. Kolejny trener
50zł – bilet całodzienny. Każdy trener musi być zgłoszony mailowo
najpóźniej do 9.06.2021 (środa) na szajdap@gmail.com . W treści podając:
imię, nazwisko, klub.

*OSOBY ZASZCZEPIONE (COVID-19) NIE PODLEGAJĄ LIMITOM (należy przynieść ze sobą kserokopie dowodu szczepienia do wglądu)

15. Dodatkowe informacje Organizatora: Opieka medyczna -zapewniona

16. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie odpowiada za rzeczy pozostawione
w szatni.

17. Ze względu na ograniczenia liczby uczestników zawarte w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 25 lipca 2020r. organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zamknięcia list startowych.

18. Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (DDz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Taneczne, ul. Ofiar
Dąbia 4, 31 – 566 Kraków

b) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa
Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

19. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i
filmowanie oraz wykorzystanie zarejestrowanych materiałów w celach
promocyjnych turniejów tańca.

20. Nagrody dyplomy, puchary, medale, nagrody finansowe wg poniższej rozpiski:
NAGRODY FINANSOWE DLA PAR GPP DOROŚLI
ST – 1M.-800; 2M.-700; 3M.-500; 4-6M.-400
LA – 1M.-800; 2M.-700; 3M.-500; 4-6M.-400

21. Program turnieju

Sobota

  
 

Blok I 

Blok II 

Blok III 

Blok IV

Kategorie,  

klasy

POW.15 B ST/LA 

POW.15 A ST/LA 

10-11 GPP 8T 

12-13 GPP ST/LA

8-9 H 

10-11H 

12-13 H  

14-15 GPP ST/LA

16-20 GPP ST/LA

12-13 G 

12-13 F 

12-13 E 

14-15 E 

8-9 OPEN 

16-18 GPP LA 

POW.19 GPP ST

14-15 D ST/LA 

 14-15 CST/LA 

POW.15 C ST/LA 

16-18 GPP ST 

Pow.19 GPP LA

Rejestracja par  (godz.)

8.00-8.30 

11.00-11.30 

14.30-15.00 

17.00-17.30

Próba parkietu  (godz.)

8.15-8.45 

11.15-11.45 

14.45-15.15 

18.15-18.45

Rozpoczęcie  (godz.)

9.00 

12.00 

15.30 

19.00

Zakończenie  (godz.)

11.00 

14.30 

18.00 

21.30

22. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik
Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

23. Regulamin Covid:

1. Udział w Grand Prix Polski Gogolin 2021 jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
COVID-19 oraz z obowiązkiem

2. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem na halę.

3. Należy zachować szczególną ostrożność oraz dystans 1,5 m w kolejkach oraz na
terenie obiektu.

4. Każda osoba przed wejściem będzie poddana pomiarze temperatury (na teren obiektu
mogą wejść osoby których temperatura nie przekroczy 37,5 stopni)

5. Trenerzy i opiekunowie są zobowiązana do zakrywania ust i nosa maseczką lub
przyłbicą na terenie turnieju – całej hali. Natomiast tancerze i sędziowie obowiązek
noszenia maseczki lub przyłbicy mają wszędzie oprócz strefy tancerza i parkietu.

6. Osoby które nie będą się stosowały do regulaminu Covid mogą zostać wyproszone z
hali.

7. Każdy tancerz, trener, opiekun ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o
braku kontaktu z osobami chorymi oraz przebywającymi na kwarantannie oraz że nie
wykazuje objawów chorób wskazujących na COVID-19. (treść oświadczeń na końcu
regulaminu – prosimy przyjechać już z wypisanym oświadczeniem aby nie
przedłużać wejścia na halę)

8. Rejestracja par odbywa się bez książeczek startowych i kart tancerza.

9. Numery startowe są jednorazowe – bezzwrotne.

10. W szatniach przebywają jedynie osoby biorące czynny udział w turnieju (tancerze)
Przy młodszych dzieciach 8-9lat , 10-11 lat– dopuszczamy aby do pomocy był 1
trener/delegat w maseczce

11. Nie będzie na początku każdego bloku grupowej prezentacji par. Po przedstawieniu
sędziów rywalizacja zaczyna się od razu.

12. Aby uniknąć większych skupisk w szatniach nagrody będą wydawane co 2-3
kategorię bardzo prosimy aby cały czas przebywać w pobliżu parkietu i dokładnie
słuchać komunikatów konferansjera o rozdawaniu nagród.

13. Szatnie dla tancerzy będą podzielone na bloki : Prosimy zwrócić uwagę na napisy na
szatniach, do którego bloku jest przypisana dana szatnia.
– szatnie Blok I -> dezynfekcja i wietrzenie tych szatni na blok III
– szatnie Blok II -> dezynfekcja i wietrzenie tych szatni na Blok IV

14. Obowiązuje limit 150 uczestników w dwóch sąsiadujących blokach tanecznych, jeżeli
liczba zgłoszeń przekroczy limit, organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zamknięcia list startowych oraz do wycofania najmniej licznych
kategorii.(w liczbę tą nie wliczamy obsługi turnieju, sędziów, trenerów
i opiekunów).

15. Brak ścianki do robienia zdjęć aby uniknąć większych zgromadzeń w jednym
miejscu.

16. Przy parkiecie znajdować się będzie strefa tancerza, w której przebywać
mogą tylko zawodnicy.
UWAGA!
Wejście na halę odbywa się w trakcie rozpoczęcia rejestracji danego bloku.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO                                                                                                        Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Gogolin 2021

Ja, niżej podpisany/na*
………………………………………………………………………………..
Oświadczam że, nie miałem/am* w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą,
u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19,
Oświadczam że jestem zdrowy i nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Wyrażam zgodę na wykonanie pomiarów temperatury.
Oświadczam, iż zostałem/am* poinformowany/a* o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie. Pomimo wprowadzonego w obiekcie podczas turnieju tańca, rygoru sanitarnego i wdrożonej procedury bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia COVID – 19.
W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w obiekcie jestem świadomy/a*, że: 1) zarówno ja, moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie objęte 10 – dniową kwarantanną;
2) w przypadku zaobserwowania niepokojących u mnie objawów zostanę natychmiast umieszczony w wydzielonym IZOLATORIUM.
Dane państwa będą przechowywane przez 10 dni.
Oświadczam, że w sytuacji potwierdzonego zakażenia się na terenie obiektu, będąc całkowicie
4
świadomym/ą* zagrożenia epidemiologicznego w obecnej sytuacji w kraju nie będę wnosić skargi, zażalenia, żądań do dyrektora obiektu, organizatorów i kierownictwa turnieju.
telefon: …………………… e-mail: ……………………
……………………………….
(Podpis uczestnika)
*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA – DZIECKA
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Gogolin 2021
Ja, niżej podpisany/na*
………………………………………………………………………………..
Oświadczam że moje dziecko/podopieczny nie miało w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19,
Oświadczam że jest zdrowe i nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Wyrażam zgodę na wykonanie pomiarów temperatury u mojego dziecka/podopiecznego.
Oświadczam, iż zostałem/am* poinformowany/a* o ryzyku, na jakie jest narażone jest zdrowie mojego dziecka/podopiecznego. Pomimo wprowadzonego w obiekcie podczas turnieju tańca, rygoru sanitarnego i wdrożonej procedury bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia COVID – 19.
W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w obiekcie jestem świadomy/a*, że: 1) zarówno moje dziecko/podopieczny, ja, moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie objęte 10 – dniową kwarantanną;
2) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mojego dziecka/podopiecznego zostanie natychmiast umieszczone wraz ze mną w wydzielonym IZOLATORIUM.
Dane państwa będą przechowywane przez 10 dni.
Oświadczam, że w sytuacji potwierdzonego zakażenia się na terenie obiektu, będąc całkowicie świadomym/ą* zagrożenia epidemiologicznego w obecnej sytuacji w kraju nie będę wnosić skargi, zażalenia, żądań do dyrektora obiektu, organizatorów i kierownictwa turnieju.
telefon: …………………… e-mail: ……………………
……………………………….
(Podpis rodzica/opiekuna)
*niepotrzebne skreślić

Miejscowość, data zgłoszenia Opole, dn. 10.05.2021r. Imię i nazwisko Paweł Szajda