Regulamin Sklepu Online

Regulamin

  1. DEFINICJE

1.1. Sprzedawca –  Uczniowski Klub Sportowy MAESTRO

                               Ul. 1 Maja 19 , 45-068 Opole

                                Nip: 7543088020

                                Tel.600828211

1.2. Klient  – każda osoba dokonująca zakupu poprzez Sklep;

1.3. Konsument –  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu;

1.6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie http://grandprix-gogolin.pl/sklep-v-2/.

  1. 2POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień przez Klientów na usługi znajdujące się w Sklepie, uiszczania przez Klientów cen sprzedaży usług, odstępowania od umowy sprzedaży przez Konsumentów oraz składania reklamacji przez Klientów.

2.2. Do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień niezbędne są:

2.2.1. urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera Safari, itp.,

2.2.2. aktywne konto poczty elektronicznej.

2.3. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy Sprzedaży zapoznał się z Regulaminem.

  1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wypełnić formularz Zamówienia dostępny na stronach internetowych Sklepu:

– wybrać rodzaj zamawianej usługi/produktu (w zależności od dostępności) i kliknąć „Kup teraz”,

– uzupełnić wymagane dane w zależności od kategorii i rodzaju usługi,

– zaakceptować Regulamin i kliknąć „Kupuję i płacę” (płatność dokonywana jest wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem platformy TPay),

– wybrać kanał płatności w systemie płatności Tpay (płatność powinna być dokonana w dniu złożenia Zamówienia. Brak płatności w podanym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia).

3.2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia. Wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej z potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty i zawarciem umowy sprzedaży z Klientem.

3.3. W przypadku złożenia błędnego Zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Zmiana Zamówienia wymaga kontaktu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3.4. Klient może odebrać karnet na usługi lub osobiście, w godzinach pracy Sprzedawcy. Przy odbiorze karnetu należy okazać potwierdzenie otrzymane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3.5. Wszystkie ceny widoczne na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

3.6. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty, ale są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.7. Klient może składać Zamówienia w Sklepie z wyłączeniem czasu, kiedy strona internetowa z przyczyn technicznych lub przerw konserwacyjnych nie może być wyświetlana.

  1. REKLAMACJE

4.1. W przypadku stwierdzenia wadliwości świadczonej usługi Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

4.2. Reklamacje mogę być składane:

– za pośrednictwem poczty e-mail: szajdap@gmail.com,

4.3. Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko Klienta,

– dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę płatności),

– opis zastrzeżenia/reklamacji,

– dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu) umożliwiające kontakt z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

4.4. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4.5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez niego adres.

  1. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę sprzedaży.

5.2. Dla zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy, że przed jego upływem Konsument prześle – za pośrednictwem poczty e-mail – do Sprzedawcy informację o wykonaniu przysługującego mu prawa.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 5.1. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu środków pieniężnych przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, dokonując płatności – z zastrzeżeniem ust. 5.4. i następnych.

5.4. W przypadku skorzystania z usług w części (np. skorzystanie przez Konsumenta z jednego z czterech biletów startowych w terminie) zwrot środków będzie pomniejszony proporcjonalnie do ilości wykorzystanych biletów.

5.5. Sprzedawca umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy po okresie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę sprzedaży. W takim wypadku zwrot środków będzie pomniejszony, o kwotę jak w ust. 5.4. oraz dodatkowo o opłatę manipulacyjną w wysokości prowizji pobranej przez Tpay

  1. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

6.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.

6.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu może być także podmiot obsługujący płatności w Sklepie (Tpay), jednakże wyłącznie w niezbędnym zakresie w celu przeprowadzenia płatności.

6.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania.

6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie i Zamówieniu danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w tym przede wszystkim wynikających ze zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności. Każda zmiana zostanie opublikowania niezwłocznie na stronach internetowych Sklepu.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

7.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.5. Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2022 r.